In Focus

A trial for two Erudition (愛如生) Chinese language databases, Zhongguo jin shi ku《中國金石庫》 and Zhongguo lei shu ku《中國類書庫》, has been set up for Yale University users from now to October 26, 2018. The trial information has been added to the Library’s Chinese studies research guide: https://guides.library.yale.edu/China.

...

Read more
Zhongguo li shi wen xian zong ku. Jin dai bao zhi shu ju ku

A trial for a Chinese language database from the National Library of China, Zhongguo li shi wen xian zong ku. Jin dai bao zhi shu ju ku 中国历史文献总库•近代报纸数据库, has been set up for Yale University users from now to November 10, 2018. The database has been added to Library’s Chinese studies research...

Read more